Akty prawne

 Statut spółdzielni, regulaminy, uchwały i protokóły obrad organów spółdzielni, a także protokóły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe są dostępne dla członków spółdzielni w sekretariacie Zarządu przy ulicy Okólnej 113a.

Dokumenty te spółdzielnia udostępnia swoim członkom również drogą elektroniczną na podstawie wniosku przesłanego na adres: zarzad@csmnp.com.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko i adres wnioskodawcy, adres e-mail oraz określać rodzaj dokumentu.