Bonifikata - wieczyste użytkowanie 2018 - dodano 09.02.2018

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy : bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów w CSM „Nasza Praca” w 2018 r.


Na podstawie art. 74 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147 ze zm.)  osobom fizycznym, którym dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok 2017 tj. nie przekracza kwoty  2.135,76  zł brutto przysługuje bonifikata w opłatach rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za rok 2018 r.


Osoby fizyczne, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, spełniające powyższy warunek, winny zgłosić się do Administracji  Osiedla  właściwej dla miejsca zamieszkania (przy ul. Obrońców  Westerplatte  21 lub  ul. Dekabrystów 68/76) wraz z dowodem osobistym i z dokumentami (oraz ich kserokopią) potwierdzającymi wysokość dochodu za rok 2017 na jednego członka rodziny.


Wniosek należy wypełnić i złożyć w Administracji Osiedla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2018 r.


W przypadku uznania przez Prezydenta Miasta wnioskowanej przez Spółdzielnię obniżki opłat z tytułu wieczystego użytkowania, należna bonifikata zostanie udzielona uprawnionym osobom proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych lokali jednorazowo za cały 2018 r.


Jednocześnie informujemy, że bonifikata nie obejmuje osób, które dokonały wyodrębnienia  lokalu w formie aktu notarialnego.

 

 

NIEZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE,

tj.  DO DNIA  22.02.2018 r.

UNIEMOŻLIWI PRZEPROWADZENIE CAŁEJ PROCEDURY
I SPOWODUJE UTRATĘ PRAWA DO OBNIŻKI OPŁATY ROCZNEJ.

 

Zarząd
Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca”